Algemene Voorwaarden

 

1. Aanbieding en overeenkomst

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gebruiksovereenkomsten welke Bedrijfs Informatie Nederland hierna te noemen BIN aan afnemer(s) hierna te noemen cliënt levert.

1.2 Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door BIN uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Alle door BIN gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door schriftelijke of elektronische aanvaarding van een verzoek tot deelname, aansluiting of registratieverzoek, komt een overeenkomst tot stand. Een door BIN gezonden factuur, ook elektronisch per e-mail verstuurt, staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.

1.4 BIN heeft het recht een aspirant cliënt zonder opgaaf van reden te weigeren of uit te sluiten van deelname aan één of meerdere van haar diensten.

1.5 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van BIN zijn bevoegdheid terzake aan te tonen en erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.6 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld. Tussentijdse prijswijzigingen zullen per nieuw contract of verlengingsdatum aan de cliënt worden doorberekend.

1.7 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk door BIN van de hand gewezen.

 

2. Levering

 

2.1 Onder levering wordt hierna verstaan het deelnemen aan, of activeren voor gebruik op de door BIN beheerde netwerkservers, internetverbindingen, toegangsdiensten die betrekking hebben op aansluitingen op het www. Alle diensten die verband houden met de registratie van domeinnamen, het vermelden of plaatsen van websites op het net, het bouwen van websites, het ontwikkelen, bouwen en implementeren van datasystemen. Het leveren van reclamediensten bedoelt om websites, advertentie plaatsingen op het net en adressen en databeheer of diensten te promoten. Alle zaken, als hierin punt 2.1 zijn genoemd komen tot stand met instemming of opdracht van cliënt van BIN om diensten op het net en alles dat daarmee in de ruimste zin in verband kan worden gebracht te realiseren.

2.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering door BINworden opgegeven en kunnen nimmer door cliënt als fatale termijn worden aangemerkt. Overschrijding van de levertijd door BIN als gevolg van overmacht kan de cliënt nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.

2.3 Overeengekomen levertijden of diensten worden automatisch opgeschort wanneer de cliënt de betalingsverplichting aan BIN niet of niet tijdig nakomt.

2.4 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij BIN vinden, of BIN tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft BIN de keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. BIN stelt van een dergelijk besluit de cliënt in kennis. In geval van tijdelijke omstandigheden als aangegeven kan de cliënt nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of annulering van de opdracht. Wanneer een situatie van blijvende aard zich voordoet, waardoor BIN haar diensten of contractuele afspraken niet meer kan garanderen of nakomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en zal BIN cliënt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Voorzover van toepassing zal in een voorkomend geval BIN aan cliënt het bedrag voor de nog resterende contracttermijn terugbetalen. Dit geldt niet als de oorzaak van de verhindering direct of indirect wordt veroorzaakt door de cliënt zelf of een door cliënt ingeschakelde partij.

2.5 Betreffende de uitvoering van de overeenkomst heeft BIN een e-mail meldpunt voor klachten over het functioneren van haar systemen. Klachten dienen direct na het optreden daarvan aan BIN te worden gemeld. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. BIN zal de klachten die haar per e-mail bereiken binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de klacht beantwoorden op een haar best passende wijze.

2.6 De cliënt dient BIN in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 2.4 door cliënt vervalt iedere aanspraak van de cliënt te dezer zake.

2.7 Klachten van de cliënt betreffende het functioneren van de computer, server- systemen, telecomdiensten, internetverbindingen, reclame, advertentie of de overige media diensten van BIN, laten de betalingsplicht van de koper onverlet.

2.8 BIN zal de persoonlijke gegevens van de cliënt, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele BIN personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

2.9 Door ondertekening van een schriftelijke of acceptatie van een elektronische (order) overeenkomst met BIN accepteert cliënt deze Algemene Voorwaarden en staat cliënt BIN toe, om per e-mail informatie aan cliënt te versturen en daarbij gebruik te maken van de door cliënt verstrekte e-mail gegevens. Het is BIN uitdrukkelijk toegestaan e-mail campagnes te versturen en daarbij gebruik te maken van de door cliënt verstrekte e-mail en contact gegevens. BIN zal de door (cliënt)verstrekte gegevens nimmer doorverkopen aan derden voor het verturen van e-mail campagnes, zonder daartoe uitdrukkelijk schriftelijk door cliënt te zijn gemachtigd. Op alle door BIN verstuurde e-mail of reclame campagnes zal een bronvermelding van BIN worden vermeld.

2.10 De in de database van BIN opgenomen bedrijfsinformatie is door de cliënt van BIN online te wijzigen dmv. een inlogcode, deze unieke code wordt aan iedere cliënt beschikbaar gesteld. BIN is niet gehouden of verantwoordelijk voor schade die als gevolg van vermissing, diefstal of oneigenlijk gebruik van de Logincode door cliënt is of kan ontstaan.

2.11 Het is cliënt niet toegestaan om de systemen van BIN te gebruiken voor het ongevraagd sturen van e-mail aan derden.

 

3. Betaling

 

3.1 Een factuur dient door cliënt bij vooruitbetaling te worden voldaan dmv. een éénmalige automatische incassovolmacht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan BIN, tenzij uitdrukkelijk anders door BIN wordt aangegeven.

3.3 In geval er sprake is van storno’s van het automatisch geïncasseerde factuurbedrag, brengt BIN aan de contractant een bedrag van € 7,50 per keer in rekening wegens administratieve werkzaamheden. Storno vergoeding wordt geacht te vallen onder de oorspronkelijke door cliënt verstrekte incassovolmacht. Bij het niet nakomen van een automatische incassovolmacht of andere betalingafspraak, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, is cliënt zonder sommatie of ingebreke stelling in verzuim. Cliënt is aan BIN over het gehele bedrag anderhalf (1,5) procent rente per maand verschuldigd, gerekend vanaf de laatste dag van de eerste maand na factuurdatum.

3.4 In geval van niet tijdige betaling is BIN gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van haar systemen of diensten. Afsluiting of levering van diensten vindt plaats zolang niet alle lopende financiële verplichtingen door cliënt aan BIN betaald zijn. Het niet of niet volledig nakomen van betalingsverplichtingen door cliënt schort alle lopende werkzaamheden of diensten op totdat cliënt aan de volledige betalingsafspraken heeft voldaan.

3.5 In geval van niet tijdige betaling door cliënt zal BIN de daardoor te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de cliënt mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €75,00. BIN is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

3.6 BIN is gerechtigd de vorderingen op haar cliënt te verrekenen met eventuele schulden die BIN aan deze cliënt heeft, zelfs indien de vordering op de cliënt niet opeisbaar is.

3.7 BIN is gerechtigd alle overeenkomsten met cliënt zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te zeggen, indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, of anderszins het vrije beheer over haar vermogen heeft verloren of als cliënt haar financiële verplichtingen, nadat zij daartoe door BIN tot 2 maal toe is gemaand, niet is nagekomen.

3.8 De bevoegdheid om lopende overeenkomsten te mogen beëindigen of op te zeggen geldt eveneens voor domeinregistraties die door BIN namens cliënt zijn geregistreerd bij de daartoe bevoegde domeinregistratiebureaus. In geval zich deze situatie voordoet wordt BIN het recht verleend namens cliënt op te treden als registrant van de domeinnaam(en) en al dat geen te doen wat noodzakelijk is om de domeinnaam registratie te beëindigen.

3.9 Het is cliënt niet toegestaan een domeinnaam, hostingcontract of access aansluiting te verhuizen naar een andere provider zonder haar financiële verplichtingen naar BIN te zijn nagekomen. Als cliënt een domeinnaam, hostingcontract of access aansluiting verhuist naar een andere registrant zonder aan haar financiële verplichtingen jegens BIN te hebben voldaan, dient zij BIN een vergoeding te betalen van 3x de waarde van de openstaande verplichting die zij aan BIN heeft ten tijde van de verhuisdatum.

 

4. Gebruik

 

4.1 Een overeenkomst tot levering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en met een minimale looptijd van 12 maanden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, de opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt twee (2) kalendermaanden, met dien verstande dat cliënt de overeenkomst alleen per eerste dag van een maand kan opzeggen. Cliënt gaat er mee akkoord, dat de overeenkomst bij niet tijdige opzegging automatisch verlengd wordt met een termijn van 12 maanden. BIN behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding en na aftrek van de kosten die door BIN voor ontbinding van de overeenkomst dienen te worden gemaakt, per direct te ontbinden, indien de cliënt zich schuldig maakt aan wangedrag ten opzichte van BIN of haar relaties, dit ter beoordeling van BIN.

4.2 BIN draagt zorg voor de beschikbaarheid van de BIN systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe zal inspannen, om optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. BIN is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de door BIN aangeboden diensten of systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet van KPN Telecom of enig ander aangesloten Telecom aanbieder, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van BIN liggen. BIN is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van BIN ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de computersystemen of software door of vanwege BIN.

4.3 BIN is gerechtigd verbeteringen in of aan de BIN systemen of diensten aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de (cliënt). BIN is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de cliënt als gevolg van wijzigingen in login-procedures.

4.4 De cliënt beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan cliënt redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige cliënten van BIN hindert.

4.5 Het is een cliënt van BIN niet toegestaan de verbinding met BIN te gebruiken voor strafbare gedragingen. In het bijzonder worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet, waarbij de cliënt enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen “hacken”. Indien BIN strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de bezoeker of cliënt van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaald gebruiks- vergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. BIN behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden of ontstaat op de bezoeker of cliënt te verhalen. BIN zal onverwijld aangifte doen van strafbare handelingen welke betrekking hebben op het ongeoorloofd zonder toestemming binnen dringen van haar software en database systemen, die via de BIN websites zijn op te vragen, anders dan de gebruikelijke logincode of toegangsprotocollen die door BIN zijn vrijgegeven om de database of gebruiksdiensten in te zien of te worden gebruikt.

4.6 De medewerkers van en namens BIN lezen persoonlijke elektronische mail van cliënt(s) niet, tenzij hiertoe uitdrukkelijk door cliënt om wordt verzocht. Deze toezegging vervalt, indien er een sterk vermoeden bestaat dat de cliënt vanaf de BIN sites pogingen onderneemt om in de BIN database binnen te dringen, anders dan via daarvoor door BIN beschikbaar gestelde inlogcodes informatie van haar database te downloaden, al dan niet handmatig of door een speciaal daarvoor geschreven script, of om andere computers te hacken en de BIN diensten te gebruiken voor andere strafbare gedragingen.

4.7 De cliënt is aansprakelijk voor alle schade die BIN mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de cliënt, in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

4.8 De cliënt vrijwaart BIN voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade, die op enigerlei wijze mocht ontstaan als gevolg van het gebruik of misbruik door of vanwege de cliënt van de BIN diensten of systemen.

4.9 BIN is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens van (cliënt)s, die op haar systemen worden opgeslagen.

4.10 BIN is gerechtigd de toegang voor de cliënt tot BIN diensten tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de cliënt een verplichting tegenover BIN niet, of niet behoorlijk en volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang tot de systemen of diensten van BIN laat de betalingsplicht van de cliënt onverlet.

4.11 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan als de cliënt binnen een door BIN gestelde termijn zijn verplichtingen aan BIN is nagekomen. De kosten voor herstel van de aansluiting of diensten op één of meerdere door BIN beheerde sites is voor rekening van de cliënt en dient voor herstel van de aansluiting door de (cliënt), deelnemer aan BIN te worden voldaan.

4.12 BIN is gerechtigd de cliënt de toegang tot BIN te ontzeggen en/of te beperken wanneer de cliënt in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt pas opgeheven wanneer de cliënt aan BIN heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt, dan wel zal nakomen. BIN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een blokkering en/of beperking die dit ten gevolge heeft.

4.13 In geval BIN aansprakelijk blijkt voor een tekortkoming in nakoming van door of vanwege haar geleverde diensten, zal zij voor niet meer aansprakelijk zijn dan de kosten van 2 x het jaarabonnement van de overeengekomen diensten.

4.14 BIN behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende of aanvullende maatregelen te nemen, waaronder contract aanpassing en/of vergoeding vooraf van extra dataverkeer tot de mogelijkheden behoren.

4.15 De cliënt mag zonder schriftelijke toestemming van BIN geen streaming media, MP3 en adult content op zijn virtuele hosting plaatsen. Het is cliënt evenmin toegestaan informatie op de site weer te geven die door de wet strafbaar is gesteld. Bij constatering van een overtreding zal zonder voorbehoudt aangifte worden gedaan bij justitie.

4.16 Cliënt is niet gerechtigd haar rechten of plichten voortvloeien uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIN.

 

5. Geschillen

 

5.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

5.3 BIN is bevoegd de cliënt te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk Internationale verdrag bevoegde rechter.